ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KiliTrade a.s., IČO 28189205, se sídlem náměstí Na městečku 329, 664 71  Veverská Bítýška (dále jen: „správce osobních údajů“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Adresa: náměstí Na městečku 329, 664 71  Veverská Bítýška
  Email: kilitrade@kilitrade.eu
  Telefon: +420 725 593 031 
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Odběratel (dále „Poskytovatel osobních údajů“) bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předal Dodavateli (dále „Správce osobních údajů“) dobrovolně a svobodně. Dodavatel prohlašuje, že všechny osobní údaje, které zpracovává na základě níže specifikovaných účelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. účinným od 25.5.2018. Správce osobních údajů postupuje tak, aby poskytovatel osobních údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života poskytovatele osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že z mnoha osobních údajů a informací, které poskytne správci osobních údajů dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně uvedenými účely zpracování, správce osobních údajů zpracovává následující údaje:
kupující na e-shopu: jméno, příjmení, funkce, adresa, e-mail, telefon
velkoobchod: jméno, příjmení, funkce, název společnosti, adresa, e-mail, telefon, IČO, DIČ a bankovní spojení

Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 Sb. (GDPR) účinným od 25.5.2018. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely, není nutný Váš výslovný souhlas. Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřené a minimalizované.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY

Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané na základě těchto právních základů a účelů:

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem registrace do velkoobchodní databáze zákazníků nebo e-shopu mojetwiggy.cz a úmyslu zavřít kupní smlouvu a před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího nebo uzavřením Rámcové kupní smlouvy a zasíláním obchodních sdělení, produktů nebo nabídek prostřednictvím newsletterů souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi odběratelem a dodavatelem.
 • Splnění právní povinnosti (za účelem podání přehledů, hlášení nebo jiné právní povinnosti související při zpracování účetnictví pro FÚ, ČSSZ, OSSZ, atd.)
 • Oprávněného zájmu pro účely s tím související ochrany práv a svobod dodavatele v případě obhajoby budoucích právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem a oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou archivovány po dobu 3 let v případě registrace do velkoobchodní databáze zákazníků nebo e-shopu, na základě splnění smlouvy za účelem úmyslu uzavřít kupní smlouvu a před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího a 10 let archivace od uzavření kupní smlouvy nebo od skončení Rámcové kupní smlouvy, pokud tomu nebrání jiný právní titul pro uchování osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje zpracované na základě uvedenách účelů zpracování mezi odběratelem a dodavatelem mohou být předány:

 • Dopravním společnostem za účelem dodání zboží služby provozování e-shopu (Zásilkovna, PPL)
 • Platební metoda Twisto
  1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

  2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

  3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

  4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

 • Provozovateli Shoptet, který zajišťuje provozování e-shopu mojetwiggy.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • Externím zpracovatelům poskytujících daňové a účetní služby, právní poradenství
 • Dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na dodavatele a u kterých to připouští právní předpis

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Odběratel bere na vědomí, že v souvislosti s právními základy zpracovávání osobních údajů, mu náleží následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména účelu zpracování dotčených kategorií osobních údajů, době uložení a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce kilitrade@kilitrade.eu

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

PROHLÁŠENÍ O ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Zejména zabezpečení přístupů na datová úložiště, do administrace e-shopu a do hostingových služeb pomocí hesel. Dále použití anti-spamové aplikace instalované uvnitř e-shopu, použití šifrovaného přístupu uživatelů e-shopu pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS a pravidelné zálohování dat, kdy zálohy jsou zabezpečeny pomocí hesel. Údaje v listinné podobě jsou zabezpečeny mechanicky (uzamčeny).
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Kdo elixír vykouzlil

Dokázat nemožné, změnit stávající.
Na počátku byla touha po opravdu 
funkčním drinku, doslova elixíru.

Online obchod

Pojďte si vybrat elixír podle vlastní chuti.
Doprava ZDARMA.